En aktör med cirkulärt miljötänk

En aktör med cirkulärt miljötänk

Jordens resurser är begränsade. Om alla levde som vi skulle det krävas fyra jordklot. ÅGAB Syd är en av aktörerna som aktivt strävar efter att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Det är med ett cirkulärt miljötänk som de dagligen jobbar med att återvinna dyrbara naturresurser.

När naturresurser som redan finns i cirkulation återvinns istället för ytterligare exploaterande, uppnås ett cirkulärt miljötänk. Och att miljöfrågan är hetare än någonsin råder det ingen tvekan om.

Efter snart 20 år i branschen har ÅGAB Syd skapat sig ett välansett namn bland många av landets främsta byggkoncerner. Och det är tack vare en modern maskinpark och ett proaktivt miljöarbete som man idag är en av de ledande aktörerna inom återvinning av avfall. Men avfall innebär inte bara sopor och rester; även bergtäkt, betong, asfalt och jord hör hit.

– Vårt uppdrag är att ta tillvara på grovt avfall och återvinna det. I den processen ingår bland annat att rena materialet från eventuella föroreningar. Marktäkten vid exempelvis gamla industriområden är ofta förorenad. För att kunna återanvända den massa som inte deponeras, krävs avancerade rengöringsprocesser. Just nu är vi bl.a. delaktiga i stora förändringsarbeten som rör infrastrukturen i Malmö och Lund, berättar miljöchef Kent Högberg.

Provtagning av massor
Trots att verksamhetens huvudfokus ligger på återvinning av avfall, erbjuder de även bl.a. provtagningar av massor. Det är framför allt vid större projekt som miljömyndigheter kräver full spårbarhet av massor.

– För privatpersoner är provtagningarna inte något krav ännu, men är ändå något som rekommenderas när man exempelvis installerar en pool, berättar verksamhetens vd Johan Nilsson.

Ny återvinningsterminal i Trelleborg
Inom kort öppnar ÅGAB Syd en ny återvinningsterminal i Trelleborg. Att det blir just Trelleborg är ett vidare led av visionen att minska det ekologiska fotavtrycket genom att minska på transportsträckorna.

– Trelleborg är en stad som växer kraftigt. Där kommer exempelvis den gamla hamnen att byggas om till en sjöstad. Därtill kommer staden att utvecklas genom en ringled, berättar Johan.

Mellanlagring av spannmål
ÅGAB Syd är under ständig förändring för att kunna ligga i framkant när det kommer till att använda dyrbara naturresurser på ett mer ansvarsfullt sätt. Att verksamheten nästa år inleder ett samarbete med ett välkänt lantbrukskooperativ, är ett vidare led i att ständigt försöka tillgodose det behov som finns i samhället. Samarbetet innebär att ÅGAB Syd erbjuder kooperativets medlemmar en mellanlagringsplats i samband med nästa års skördesäsong. Kooperativet flyttar nämligen ut från Ystad för att kunna minska på antalet transporter genom staden och på så sätt minska sin klimatpåverkan och trafiksituationen som råder i staden.

Senaste tiden har ÅGAB Syd arbetat med att produktifiera sortimentet med syfte att förenkla och förtydliga ursprung och innehåll. Resultatet av detta arbete och mycket mer hittar du på www.agabsyd.se. Vid frågor kan du höra av dig på 040-28 74 81 eller via mail till info@agabsyd.se

Urban Odling ökar i storstäderna
Många bostadsrättsföreningar erbjuder nu hyresgästerna att ställa om till riktigt närodlat. Detta genom att erbjuda odlingsytor på tak och andra ytor som inte används. Läs mer på hemsidan!